חוק הפרגולות

הגדרת מצללה: פרגולה

מבנה מחומרים קלים ללא קירות שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה.

פתור מהיתר בנייה לפרגולה יינתן בתנאים הבאים:

 1. שטחה של המצללה לא יהיה יותר מ- 50 מ"ר או עד 1\4 (הגדול מבניהם) משטח הקרקע\הגג עליה היא בנוייה.
 2. המצללה תוקם רק על גבי הקרקע או על גג המבנה, אלה אם כן, נקבע אחרת בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתוכנית המתאר (ניתן לבדוק בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה).
 3. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת המצללה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. יש לצרף אל ההודעה אישור מהנדס קונסטרוקציה על פיגום המצללה ויציבותה.


גגון\סככת כניסה- פטור מהיתר בנייה

ניתן להקים גגון או סככה (קירוי מלא) בכניסה למבנה, עד 20 מ"ר, ללא צורך בהיתר בנייה וללא צורך לדווח לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תנאים לפטור:

 1. גודל- עד 20 מ"ר.
 2. חשוב לדעת כי הגגון הוא ע"ח זכויות היתר הבנייה (שטח עיקרי או שירות), לכן, טרם ההקמה, יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות למגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), תשנ"ב- 1992. הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד.
 3. הקמת גגון או סוכך המחובר בצידו האחד לפחות אל המבנה ובהתקיים התנאים הבאים:
  1.  הגגון או הסוכך יבלטו מקיר המבנה לא יותר מ 2 מטר.
  2. יש לבנותו מחומרים קלים בלבד, כגון: גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, או חומרים דומים אחרים שמשקלם לא עולה על 50 ק"ג למ"ר ברכיב מיבני מישורי. זה לא כולל רעפי חרס כבדים.
 4. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת גגון או סוכך ששטחו יותר מ- 20 מ"ר בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. אל ההודעה יש לצרף אישור מהנדס מבנים על עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.


קירוי חניה\סככת צל\רשת צל

קירוי חניה:

בעקרון, קירוי החניה חייב להיות על פי המופיע בתוכנית המתאר. ישנן תוכניות המאפשרות קירוי בחומר קל, כגון: פרספקט. אחרות אינן קובעות כללים, ואז יש לראות האם קיימות הוראות מרחביות. ניתן לבדוק זאת בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשעות קבלת קהל.
רשת צל:

קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האויר (סככת צל), בהתקיים התנאים הבאים:

  1. גובה סככת הצל הוא לא יותר מ-3 מטר.
  2. המפתח בין העמודים לא יותר מ- 5 מטר.
  3. משקל הקירוי לא יותר מ- 3.5 קילוגרם למ"ר.

 

 

 

"חוק הפרגולות" יצא לדרך – פטור מהיתר בניה

ביום ה-01/08/2014 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות (תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014), הפוטרות הקמת מבנים מסויימים, עבודות מסויימות וסוגי שימושים מסויימים, מהצורך בקבלת היתר בניה מהוועדה המקומית.

התקנות הותקנו ע"י שר הפנים מכוח סמכותו לפי סעיף 145ג לחוק התכנון והבניה שהוסף במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

התנאים לפטור מהיתר

התנאים לפטור מהיתר קבועים הן בסעיף 145ג והן בתקנה 2 של התקנות החדשות והם תנאים מצטברים, ביחס למבנים, העבודות והשימושים הפטורים:

 1. הם פשוטים מבחינה הנדסית – מובלע בתקנות המפרטות את המבנים, העבודות והשימושים הפטורים מהיתר.
 2. אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש
 3. השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן, מעטה
 4.  הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו – נדרש שהם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי התקנות החדשות, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
 5. הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות – בעל "זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק המקרקעין הוא בעל זכות מסוג הזכויות שניתן לרשום אותן בלשכת רישום המקרקעין (בעלות, חכירה, שכירות ארוכת לטווח, זיקת הנאה, זכות קדימה ומשכנתא).  בעל זכות לגבי מקרקעין הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות במקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה בלשכת רישום המקרקעין. תנאי זה נקבע בתקנות וכלל לא ברור מניין שאב השר סמכות להתקין אותו, שכן עיון בסעיף 145ג  לא מגלה הסמכה כזו.
 6. הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970
 7. הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו. הפטור אינו מאפשר הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות  או להוראות פרק ה' (רישוי) לחוק התכנון והבניה. דהיינו אם אין תב"ע המאפשרת בניין גדר לדוגמא, לא ניתן לבנות אותה גם אם היא עומדת בכל התנאים לפטור מהיתר בניה.
 8. הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה.

תנאים נוספים וסייגים עד לפרסום תוכניות והנחיות מרחביות

כאמור לעיל אחד התנאם לפטור מהיתר הוא התאמה לתוכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום. סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה שהותקן בתיקון 101 יכנס לתוקפו רק ביום 01/01/2016 והוא הנותן בידי הוועדה המקומית את הסמכות לקבוע הנחיות מרחביות בדבר השתלבותו של מבנה בסביבתו, חזותו, מראהו החיצוני, חיבורו לתשתיות ולעניינים נוספים לפי קביעת שר הפנים. כמו כן רשאית הוועדה לקבוע הנחיות פרטניות לגבי מגרשים מסויימים וסוגי מגרשים ועוד. הסעיף קובע חובת פרסום באתר האינטרנט של הוועדה ובעיתונות, זכות ערר על ההנחיות הללו ועוד.

תקנה 3 קובעת כי עד למועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק, רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות, וזאת בעניינים שפורטו בסעיף 145ד ובלבד שהם פורסמו באתר האינטרנט של הוועדה.

עוד קובעת התקנה הנ"ל, כי התנאים והסייגים הללו יעמדו בתוקפם 180 ימים לאחר כניסת סעיף 145ד לחוק לתוקף, דהיינו עד 28/06/2016, אלא אם קבעה הוועדה הנחיות מרחביות בעניינים המוסדרים בתקנות לפני המועד הנ"ל.

ועדות מקומיות שונות כבר פרסמו תנאים וסייגים כאלה או הנחיות מרחביות – לדוגמא פרסומי הוועדה המקומית הרצליה – לחצו כאן וגם כאן.

עבודות ומבנים פטורים מהיתר והתנאים בתקנות

אלה מפורטים בפרק ב' של התקנות והם כוללים את העבודות והמבנים בטבלה למטה, לפי המפרט שנקבע בתקנות לגבי כל אחד מהם ובהתאם לתנאים ולסייגים (ולכשיפורסמו כאמור – להנחיות המרחביות) של כל ועדה מקומית. דהיינו רק מבנה, עבודה או שימוש העומדים בכל התנאים הנ"ל (כלל תנאי החוק, תנאי התקנות והתנאים הנוספים והסייגים או ההנחיות המרחביות שקבעה הוועדה המקומית) פטורים מהיתר.

לפרטים נוספים ראו גם בשער המידע לתכנון ובניה של משרד הפנים – לחצו כאן.

 למילוי טופס דיווח מקוון – לחצו כאן – לא ניתן בגוגל כרום אלא רק באקספלורר או פיירפוקס ונדרש להתקין סרגל  כלים (שירות הטפסים הלאומי – התקנה קצרה).

חבות נוספת

תקנה 4 קובעת כי אין בפטור מהיתר לפי התקנות כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין. כך למשל אם יש מספר בעלים במשותף הרי שהפטור מצורך בהיתר לא ממעט מחובתו של שותף אחד לקבל את הסכמת שותפיו האחרים לרבות בהתאם להסכם שיתוף ככל שזה קיים.

יש לציין כי עשויה לקום חבות אחרת בשל הקמת המבנה או המתקן אף אם הוא פטור מהיתר, כגון חובת תשלום אגרת שילוט לרשות המקומית בעת הקמת שלט פטור מהיתר או אף חובת תשלום היטל השבחה. על כן בטרם הקמת המבנה יש לבדוק את כל ההיבטים, התכנוניים והאחרים.

לגבי היטל השבחה במידה וקיימת תכנית משביחה החלה על המקרקעין, הרי שכידוע חל עיקרון המימוש ותשלום ההיטל נדחה למועד מימוש הזכויות. מועד זה נקבע בסעיף 1(א) לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה כאחד משלוש חלופות – (1) קבלת היתר בניה או שימוש שלא ניתן היה לתיתו אלמלא אישור תכנית או מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל השבחה (2) התחלת השימוש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה (3) העברת המקרקעין או העברת החכירה לדורות בהם, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו.

במקרה של בניה, ביצוע עבודה או שימוש בפטור מהיתר לא חלה חלופה (1) שכן לא נדרש וממילא לא מתקבל היתר בניה ולא חלה חלופה (3) שכן לא מדובר במכר או העברת המקרקעין, אך לכאורה עשויה לחול חלופה (2). נקבע בפסיקה כי התחלת השימוש במקרקעין המבטאת ניצול של אישור התכנית היא בבחינת מועד "מימוש הזכויות". רוב הפסיקה הקיימת עוסקת בחלופות (1) ו-(3) וחלופה (2) לא זכתה לפסיקה נרחבת. על כן זו שאלה שיש לבחון אותה לפי נסיבות המקרה. יצויין כי בתזכיר הצעת חוק לתיקון חוק התכנון והבניה מיום 28/03/2014 הוצעו שינויים שונים גם בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. בין היתר הוצע לשנות את ההגדרה של "מימוש זכויות", כך שההגדרה תורחב ויכללו בה גם עבודה או בניה הפטורה מהיתר, שימוש שאין עימו בניה ואינו מחייב היתר ועוד (ראו התזכיר – בעמ' 87). שאלה היא האם ניתן ללמוד מכך לגבי היותו או אי היותו של מועד בניה, עבודה או שימושים הפטורים מהיתר  בבחינת "מימוש זכויות".

צור קשר

דילוג לתוכן